Jaarverslag 2016

 

 

 

Statuten, artikel 3:

De vereniging heeft ten doel:

De beoefening van de zangkunst en het geven van concerten.

De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door wekelijkse repetities.

 

 

 

 

1. Concerten

 

Op 15 februari 2916: een mini-concert in het woon-zorgcentrum Ter Reede te Vlissingen.

Plaats: het atrium van Ter Reede.

Uitgevoerd werden in een programma van circa 60 minuten:

- het Te Deum, nr. 2 van Joseph Haydn

- delen uit het oratorium Paulus van Felix Mendelssohn-Bartholdy

- delen uit het oratorium Elias van Felix Mendelssohn-Bartholdy

- het eerste deel van het Magnificat van John Rutter.

- delen uit de Messiah van George Frideric Handel

Jos Vogel zorgde voor de begeleiding op piano en orgel.

Het concert stond onder leiding van onze dirigent Pim Overduin.

 

Op 4 juni 2016: deelname aan Middelburg VÓLkoren

Plaats: Nieuwe Kerk te Middelburg.

Uitgevoerd werden in een programma van circa 50 minuten:

- het Te Deum, nr. 2 van Joseph Haydn

- delen uit het oratorium Paulus van Felix Mendelssohn-Bartholdy

- delen uit het oratorium Elias van Felix Mendelssohn-Bartholdy

- het eerste deel van het Magnificat van John Rutter.

Jos Vogel zorgde voor de begeleiding op piano.

Het concert stond onder leiding van onze dirigent Pim Overduin.

 

Op 24 september 2016: deelname aan het Korenfestival aan de Merwede te Sliedrecht

Plaats: er vonden 3 optredens plaats in 3 verschillende locaties/kerken van Sliedrecht.

Uitgevoerd werden in een programma van 25 minuten:

- het Te Deum , nr. 2 van Joseph Haydn

- delen uit het oratorium Paulus van Felix Mendelssohn-Bartholdy

- delen uit het oratorium Elias van Felix Mendelssohn-Bartholdy

Jos Vogel zorgde voor de begeleiding op orgel.

De concerten stonden onder leiding van onze dirigent Pim Overduin.

 

Op 17 december 2016: uitvoering van het oratorium Elias van Felix Mendelssohn – Bartholdy.

Plaats: Grote of Sint Jacobskerk te Vlissingen.

Aan dit concert werkten mee: Marc Pantus (bas-bariton – Elia), Annegeer Stumphius (sopraan), Margareth Beunders (alt), Jean-Léon Klosterman (tenor), Nelleke den Broeder (sopraan), Annemarie Verburg (alt), Jonathan Lagendijk (tenor), Peter Wondergem (bas), Joost Bout (bas).

Verder werkten mee:

- Holland Symfonie Orkest

- Jos Vogel, orgel

- Piet Batenburg, tekstregie

- Joke Ruppert, beeldregie

Het geheel stond onder leiding van onze dirigent Pim Overduin.

Er waren 445 betalende bezoekers, en 46 genodigden, waaronder sponsoren, ere-leden en vertegenwoordigers van andere koren.

Een regiegroep, bestaande uit Pim Overduin, Marc Pantus en Martin Ruppert, kreeg de  opdracht om van dit concert iets bijzonders te maken:

- een onvergetelijke muzikale belevenis;

- een publiekstrekker en mogelijk een nieuwe trend in de performing van de VOV.

Uitgangspunten daarbij waren:

- betrek het publiek zo nauw mogelijk bij het muzikale verhaal; laat de Jacobskerk tijdens de uitvoering in donker gehuld zijn.

- maak gebruik van de dramatische momenten in de Elias, versterk die, maar doe dat met beperkte middelen.

Gebruik werd gemaakt van bekende theater-middelen:

- tekstprojectie: de tekst rolde in het Nederlands boven het podium op een rustgevend, groot beeldscherm voorbij.Er waren geen tekstboekjes.

- licht: blauw was het beeldmerk van deze Elias en van Elia zelf; in de 6 verschillende scenes werd er met licht gespeeld, van boven en van onderen.

Het publiek reageerde bijzonder enthousiast op deze uitvoering.

Voor dit jubileumconcert werd een (extra) subsidie verkregen van de Stichting Moerman Promotie Vlissingen.

 

2. Koor

 

Dirigent: Pim Overduin

Pianist/begeleider: Jos Vogel

In het verslagjaar zijn circa 40 repetities gehouden op de maandagavond.

 

Samenstelling koor:

 

VOV in 2016

 

 

 

01.01.2016

01.01.2017

Aantal leden

95

85

Sopranen

30

28

Alten

30

28

Tenoren

16

12

Bassen

19

17

 

 

 

Gemiddelde leeftijd

63,3

65,2

 

Na het jubileumconcert werd op 19 december 2016 afscheid genomen van 9 leden.

 

In de loop van 2016 werd in afstemming met de dirigent Aleida Post aangetrokken om met de verschillende stemgroepen aan stemcoaching te doen. Tevens heeft zij een aantal keren als extra repetitor gewerkt met het koor.

 

Op 8 oktober 2016 werd het 70-jarig bestaan van de Vlissingse Oratorium Vereniging intern gevierd met een middag- en avonddurend feest. Het feest is voorbereid door een feestcommissie, die binnen het bestuur ook wel werd aangeduid als de commissie ‘stiekum’.

Ondanks, of juist dankzij dit feit was het feest een groot succes.

 

Geconstateerd moet worden dat de betrokkenheid van leden bij het koor toeneemt. Steeds meer leden stellen zich actief op en nemen deel aan werk- en projectgroepen.

 

3. Mendelssohn in Zeeland – festival

 

In de loop van 2015 had de VOV het initiatief genomen om met de KOV Middelburg te gaan praten over de mogelijkheid samen een Mendelssohn-festival te organiseren. Aanleiding was het feit dat de KOV voor november 2016 het oratorium Paulus had geprogrammeerd en de VOV voor december 2016 het oratorium Elias, beiden van Mendelssohn. Het vocaal ensemble Cantare zag daarin vervolgens weer een kans om ook samen met het Zeeuws Madrigaalkoor een concert met een Mendelssohn-Pärt-programma samen te stellen.

Een commissie waarin vanuit deze 3 koren werd geparticipeerd en onder leiding stond van Maarten Steenbeek, werkte de mogelijkheden van een Mendelssohn-festival verder uit, verkreeg daarvoor subsidie van het Delta Cultuur Fonds en presenteerde in de loop van de maand september een programma met 6 concerten alsmede een feestelijke opening in de Zeeuwse Concertzaal.

Naast de drie bovengenoemde concerten waren het een orgelconcert, een concertavond met mannenkoor en een recital. Werken van Mendelssohn stonden ook daarin centraal.

Het festival was een succesook al liepen de bezoekersaantallen nogal uiteen.

Deze vorm van samenwerking tussen koren smaakt naar meer. Belangrijk aandachtpunt daarbij zijn evenwel de financiële randvoorwaarden. Zeker in een situatie waarin subsidies achteraf verrekend moeten met exploitatieresultaten dienen deze randvoorwaarden van tevoren te worden bepaald.

 

4. Bestuur

 

Op grond van het rooster van aftreden waren aan de beurt om af te treden:

- Els Pleijte, voorzitter

- Marion Steenbeek, penningmeester

- Marianne Walhout, algemeen bestuurslid

- Dick Schotte, algemeen bestuurslid

Zij hadden te kennen gegeven beschikbaar te zijn voor herbenoeming in dezelfde functies.

Hij had te kennen gegeven niet beschikbaar te zijn voor herbenoeming.

De algemene ledenvergadering stemde op 23 mei 2016 in met de herbenoeming van de bovengenoemde leden.

Verder trad af:

- Rogier van Suylekom, algemeen bestuurslid.

In zijn plaats en in de eerdere vacature Sylvia Mecking werden door de algemene ledenvergadering op 23 mei 2016 benoemd:

- Grace Wilson, algemeen bestuurslid

- Herma Jobse, algemeen bestuurslid

Herma Jobse gaf echter al in november 2016 aan niet meer beschikbaar te kunnen zijn voor koor en bestuur.

Per 31 december 2016is het bestuur als volgt samengesteld:

Els Pleijte                   voorzitter

Cobi Kempe                2e voorzitter, concertcoördinator

Martin Ruppert           secretaris

Marianne Walhout     2e secretaris

Marion Steenbeek      penningmeester

Suzan Rozendaal        bibliothecaris en websitebeheer

Dick Schotte               sponsoring, donateurs (Stichting Vrienden van de VOV)

Grace Wilson              pr & media

 

Het bestuur kwam in het verslagjaar 8 keer in vergadering bijeen.

De belangrijkste onderwerpen op de agenda’s van deze bestuursvergaderingen:

- voorbereiding concerten en deelname Middelburg VolKoren

- organisatie Mendelssohn in Zeeland - festival

- voorbereiding viering 70 – jaar VOV

- voorbereiding concertprogrammering 2017

- enquête en werving nieuwe bestuursleden

- uitwerking nota Missie, visie, beleid VOV in 2015 en volgende jaren

- voorbereiding ledenvergaderingen

- begroting en jaarrekening

- kwaliteit van het koor

 

Zoals reeds vele jaren gebruikelijk werd aan het begin van het jaar op een informele wijze door het voltallige bestuur vergaderd met de dirigent.

In dat overleg kwamen aan de orde:

- een terugblik op 2015

- het concertprogramma 2016

- de kwaliteit en samenstelling van het koor

 

Er werden twee ledenvergaderingen gehouden:

- in mei de algemene ledenvergadering, waarin het jaarverslag en de jaarrekening over het voorgaande jaar werden vastgesteld;

- in november een gewone ledenvergadering, waarin het jaarplan en de begroting voor het  jaar werden vastgesteld.

 

Er verschenen in 2016 21 nieuwsbrieven. Alle nieuwsbrieven werden gepubliceerd op de ledenpagina van de VOV-website.

 

 

Tenslotte

In 2015 besloten we (= bestuur en leden) nieuwe wegen in te slaan; voortaan te streven naar concerten met een plus, concerten met een breder draagvlak en met - voor zover mogelijk -een extra dimensie. In dit verslagjaar zien wij daar de eerste effecten van.

Het betekent wel veel meer (studie-)werk, veel meer creativiteit en ook veel meer  organisatiewerk. Maar het verhoogt ook, zoals we hierboven al constateerden, de betrokkenheid van de leden.

Het bestuur kijkt met dit jaarverslag terug op een heel mooi en geslaagd jubileumjaar.

Het dankt de leden voor het gestelde vertrouwen en voor de vele bijdragen die zij leveren aan het goed doen functioneren van onze vereniging.

Het dankt ook onze dirigent Pim Overduin, onze begeleider Jos Vogel en onze tijdelijke stemcoach en repetitor Aleida Post voor hun inzet om van 2016 zo’n succes te maken.

 

 

 

 

M. Ruppert

2 juni2017