Jaarverslag 2018

 

Jaarverslag 2018

(vastgesteld in de algemene ledenvergadering d.d. 3 juni 2019)

 

Statuten, artikel 3:
De vereniging heeft ten doel:
De beoefening van de zangkunst en het geven van concerten.
De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door wekelijkse repetities.

Inleiding

In 2018 presenteerde het bestuur voor het eerst een meerjarenprogramma en een meerjarenbegroting voor de periode 2018 – 2021.
Het was – schreef het bestuur aan de algemene ledenvergadering op 19 maart 2018 -  heel ambitieus om voor een subsidieloos tijdperk zo’n meerjarenprogramma te maken, sterker nog, om nu al opties te nemen op kerk, orkest en solisten voor deze concerten.
Het bestuur had op basis van de exploitatieresultaten van de concerten in de drie jaren daarvoor een doorrekening gemaakt voor de geplande concerten in de periode 2018 – 2021.
Over 2018, het laatste jaar met gemeentelijke en provinciale subsidie,  verwachtte het een positief resultaat, mits de kaartverkoop voor Die Schöpfung goed zou gaan lopen.
Voor de jaren 2019 – 2021 was de prognose weliswaar dat een negatief resultaat op de concerten mocht worden verwacht, maar dat negatieve resultaat zounogal kunnen fluctueren. Gesteld werd dat het afhankelijk is van de kaartverkoop, van het beschikbaar hebben van sponsoren en adverteerders, en van projectsubsidies van fondsen.

Maar – schreef het bestuur aan de leden - het allerbelangrijkste is dat wij (= leden, bestuur en dirigent) staan voor hetgeen we brengen. Dat het gaat om concerten die er toe doen. Concerten waar wij trots op kunnen zijn, trots op kunnen terugkijken. Concerten die onze achterban (= familie, vrienden, relaties, stad en regio) aanspreken en waar over gesproken wordt. Die trend hebben we een beetje te pakken. En die trend moeten we proberen vast te houden, zonder in starheid te vervallen. De kaartverkoop, etc. volgt dan vanzelf.
Het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van het koor behoort verder als een rode draad door dit hele meerjarenplan heen te lopen.
Voor de tekorten die de concerten zullen gaan opleveren hebben we een flinke buffer, waar we ook op een veel langere termijn nog op kunnen terugvallen, mits …

Het jaar 2018 sluiten we nu met dit jaarverslag af.
We mogen terugkijken op een prachtig koorjaar, met als hoogtepunt een zeer succesvolle uitvoering van Die Schöpfung, vol verrassingen. Zelfs de recensente van de PZC was aangenaam verrast door onze vondsten en toevoegingen waarmee we dit oh zo bekende en tot in den treure afgedraaide oratorium een nieuwe, zelfs meeslepende dynamiek gaven.
En ja, het publiek sprak er nog lang over, en het smaakte naar meer…

1. Concerten

Op 5 februari 2018: een mini-concert in het woon-zorgcentrum Ter Reede te Vlissingen.
Plaats: het atrium van Ter Reede.
Uitgevoerd werden in een programma van circa 60 minuten:
- delen uit het Weihnachtsoratorium van J.S. Bach
- delen uit The Armed Man van K. Jenkins
- delen uit Die Schöpfung van J. Haydn
Als uitsmijters dienden het Hallelujah uit de Messiah van G.F. Handel en het Tollite Hostias uit het kerstoratorium van C. Saint-Saëns.
Jos Vogel zorgde voor de begeleiding op piano.
Het concert stond onder leiding van onze tijdelijke repetitor Aleida Post.
Er waren circa 80 bezoekers voor dit concert in het atrium. Het was de derde keer dat wij in Ter Reede op een maandagavond aan het begin van het jaar een mini-concert gaven. Hoewel de omstandigheden daar niet optimaal zijn, is het voor koor en dirigent een kans om zonder extra kosten onze koor- en concertdiscipline scherp te houden. En ja, wij verblijden mensen, ook in de setting van een woonzorgcentrum, met 'onze' muziek.

Op 26 mei 2018: eerste editie van onze korenmiddag in de Sint Jacobskerk.
Aan het begin van 2018 hebben we het initiatief genomen om een laagdrempelige korenmiddag te organiseren.
Onder het motto Twee koren, één toren gaf naast ons eigenkoor ook de Christelijke Oratorium Vereniging te Deum Laudamus uit Kapelle acte de présence. Beide koren hebben Pim Overduin als dirigent. Uitgevoerd werden in een programma van circa 50 minuten:
- delen uit het Gloria van A. Vivaldi
- delen uit Die Schöpfung van J. Haydn
- een koor uit de Elias van F. Mendelssohn
- een koor uit de Paulus van F. Mendelsohn (samen met de COV Te Deum Laudamus)
- Gloria (deel 1) van J. Rutter
De COV Te Deum Laudamus voerde werken uit van G.F. Handel, Ch.V. Stanford, J. Rutter, en H. Balfour Gardiner. Het Hallelujah uit de Messiah van G.F. Handel werd weer samen met ons koor gezongen.
Jos Vogel opende de korenmiddag met een werk van R. Prizeman op het grote orgel.
Na de pauze bracht Tonnie Nijsse een groot orgelwerk van F. Mendelssohn.
Er waren 120 betalende bezoekers.
De tweede editie van deze korenmiddag staat gepland voor 2020.

Op 22 december 2018: Die Schöpfung van J. Haydn
Aan dit concert werkten mee: Titia van Heyst (sopraan), Jean-Léon Klostermann (tenor), Robbert Muuse (bas/bariton), Jos Vogel (forte piano) en het Holland Symfonie Orkest.
En verder het bewegingstheater onder leiding van Christie Rosseel. De beeldregie lag in handen van Ton Lamper.
Het geheel stond onder leiding van onze dirigent Pim Overduin.
Er waren 475 betalende bezoekers en 40 gasten, inclusief plaatsen voor sponsors.
Bijzonderheden van deze uitvoering:
- vóór het orkest was een extra podium gebouwd van 35 vierkante meter. Midden daarin lag een plexiglasplaat, waaronder 4 computergestuurde lampen opgesteld waren;
- het extra podium gaf ruimte voor de handeling en het uitbeelden van het drama van het scheppingsverhaal;
- na de pauze werd geopend met de toegevoegde Ouverture L’Isola Disabitata, ook van J. Haydn;
- het bewegingstheater van Christie Rosseel, dat bestond uit kinderen in de leeftijd van 10 tot 14 jaar, verbeeldde de chaos in de Ouverture Die Vorstellung des Chaos, en de schepping van de grote dieren in de na de pauze toegevoegde ouverture.
- Ton Lamper had voor de gehele voorstelling een uitgekiende beeld- en lichtregie gemaakt.
De lichttechniek werd verzorgd door Tjoonk GVL BV.
In deel 3 van Die Schöpfung kregen Titia van Heyst en Robbert Muuse een open doekje voor hun vertolking van de liefdes-scene tussen Adam en Eva.
Het publiek genoot met volle teugen van de gehele avond en de geboden ambiance.

2. Koor

Dirigent: Pim Overduin
Pianist/begeleider: Jos Vogel
In het verslagjaar zijn circa 40 repetities gehouden op de maandagavond.

Samenstelling koor:

VOV in 2018

 

 

 

01.01.2018

01.01.2019

Aantal leden

90

81 + 1 gastlid

Sopranen

30

25 + 1 gastlid

Alten

30

31

Tenoren

13

11

Bassen

17

14

 

Na de uitvoering van Die Schöpfung namen 8 leden afscheid die als groep gemiddeld 15 jaar lid van de VOV waren geweest.
In de loop van 2018 is een traject van kwaliteitsverbetering van het koor opgestart. De dirigent heeft samen met Aleida Post alle koorleden – in groepjes van 4 – laten voorzingen, en daaruit zijn adviezen en eventueel vervolgtrajecten voortgekomen voor leden van het koor.

3. Bestuur

Op grond van het rooster van aftreden 2018 traden de volgende bestuursleden af:
-    Els Pleijte, voorzitter: zij was niet beschikbaar voor herbenoeming;
-    Marion Steenbeek, penningmeester: zij was niet beschikbaar voor herbenoeming;
-    Marianne Walhout, algemeen bestuurslid en 2e secretaris: zij was niet beschikbaar voor herbenoeming;
-    Dick Schotte, algemeen bestuurslid en portefeuillehouder sponsorzaken: hij was beschikbaar voor herbenoeming;
-    Grace Wilson, algemeen bestuurslid: zij was beschikbaar voor herbenoeming.
De algemene leden vergadering benoemde vervolgens Dick Schotte tot voorzitter.
En verder:
-    Lia Visser tot penningmeester;
-    José Lubbers tot algemeen bestuurslid; zij nam binnen het bestuur de functie van 2e secretaris op zich;
-    Frans Spoor tot algemeen bestuurslid; hij nam binnen het bestuur de portefeuille sponsorzaken op zich; deze portefeuille is gerelateerd aan de Stichting Vrienden van de VOV
-    en Grace Wilson tot algemeen bestuurslid.

Per 31 december 2018 is het bestuur als volgt samengesteld:
Dick Schotte               voorzitter
Cobi Kempe                2e voorzitter, concertcoördinator
Martin Ruppert           secretaris
José Lubbers               2e secretaris
Lia Visser                    penningmeester
Suzan Rozendaal        bibliothecaris en websitebeheer
Frans Spoor                 sponsoring, donateurs (Stichting Vrienden van de VOV)
Grace Wilson              acquisitie

Het bestuur kwam in het verslagjaar 6 keer in vergadering bijeen.
De belangrijkste onderwerpen op de agenda’s van deze bestuursvergaderingen:
- voorbereiding concerten
- samenwerking met 3 koren in de Schelde-regio in het kader van 75 jaar Herdenking Slag om de Schelde
- sponsoring en fondsenwerving voor de concerten in het kader van 75 jaar Herdenking Slag om de Schelde
- voorbereiding ledenvergaderingen
- begroting en jaarrekening
- kwaliteit van het koor

Zoals reeds vele jaren gebruikelijk werd aan het begin van het jaar op een informele wijze door het voltallige bestuur vergaderd met de dirigent.
In dat overleg kwamen aan de orde:
- een terugblik op 2017
- meerjarenprogramma 2018 – 2021
- samenwerking met andere koren; korenmiddag
- de kwaliteit en samenstelling van het koor

Er werden twee ledenvergaderingen gehouden:
- in maart de algemene ledenvergadering, waarin het jaarverslag en de jaarrekening over het voorgaande jaar werden vastgesteld; en verder de verkiezing van nieuwe bestuursleden;
- in november een gewone ledenvergadering, waarin het jaarplan en de begroting voor het  jaardaarop werden vastgesteld.

Er verschenen in 2018 24 nieuwsbrieven. Alle nieuwsbrieven werden gepubliceerd op de ledenpagina van de VOV-website.

Tenslotte

Het bestuur dankt de leden voor het gestelde vertrouwen en voor de vele bijdragen die zij leverden aan het goed doen functioneren van onze vereniging.
Het dankt ook onze dirigent Pim Overduin, onze begeleider Jos Vogel en onze tijdelijke  repetitor Aleida Post voor hun inzet om van 2018 een succes te maken.

M. Ruppert, secretaris VOV
10 mei 2019