Jaarplan 2022

Jaarplan 2022

 

- vastgesteld in de algemene ledenvergadering van de VOV op 4 april 2022 -

 

1. Inleiding

In 2021 bestond onze Vlissingse Oratorium Vereniging 75 jaar.Met een plan vol feestelijke activiteiten wilden we ons jubileumjaar ingaan, maar de ook in 2021 aanhoudende coronapandemie heeft het allemaal verijdeld.

2022 wordt het jaar waarin we de draad weer kunnen oppakken. Vanaf half januari zijn we weer aan het zingen gegaan en inmiddels staat er een uitgebreid jaarprogramma voor ons koor in de steigers.

Het leek ons goed om in de aanloop naar de grote concerten in 2022/2023eerstterug te keren naar wat in al die vele jaren het grote fundament van onze koorvereniging is geworden: de Matthäus-Passion. Om vervolgens met kleine en wat grotere optredens ons zelf weer in the picture te spelen. Als er zich een gelegenheid aandient om te zingen, dan grijpen wij die kans ook aan. Daar zijn drie redenen voor:

  1. Het is goed voor ons koor zelf:  samen repeteren, samen naar een concert toeleven en samen het tot uitvoering brengen.
  2. Als we niet in beeld zijn, binden we ook geen nieuwe leden aan ons.
  3. Als we niet in beeld zijn, binden we ook geen nieuwe donateurs en sponsors aan ons.

Naast het concertprogramma wordt in dit jaarplan bijzondere aandacht geschonken aan samenstelling en kwaliteit van ons koor, hoe we die met een sterk vergrijzendkoor op peil kunnen houden en hoe we de instroom van nieuwe leden kunnen versterken.

 

2. Aanjaagfonds Cultuur gemeente Vlissingen

De gemeente Vlissingen heeft ons in december 2021 een incidentele subsidie verstrekt uit het Aanjaagfonds Cultuur. Het betreft een bedrag van € 20.000 verspreid over een periode van 3 jaar.

De gemeente verwacht van ons als prestatie:

De organisatie van meerdere concerten, voorstellingen en koren in 2021*, 2022 en 2023 voor een breed publiek

De gemeente verwacht als resultaat:

- Een (verdere) impuls geven aan het vernieuwende karakter van de concerten c.q. VOV-producties.

- Een (verdere) impuls geven aan het integreren van kinderen/jongeren in deze producties.

- Een impuls geven aan zowel 65-plussers als mensen met een drukke baan, gezin en andere verplichtingen om bij ons te komen zingen en te blijven zingen.

In dit jaarplan wordt daar op meerdere plaatsen uitwerking aangegeven.

 

* 2021 is door het tijdstip van toekenning vanzelfsprekend niet meer van toepassing.

 

3. Concertprogramma 2022

1. Goede Vrijdag – 15 april 2022 16.00 uur: koren en koralen uit de Matthäus-Passion

Locatie: Sint Jacobskerk

Wij hebben de Protestantse Kerk Vlissingen aangeboden om tijdens hun viering van Goede Vrijdag koren en koralen uit de MP te komen zingen. De kerk heeft daar meteen enthousiast op gereageerd en zo hebben we samen met de kerk een mooie viering kunnen samenstellen.

Het passieverhaal uit de Matthäus-Passion wordt voorgedragen door Marcel Koopman. Jos Vogel bespeelt het grote orgel. Ds. Wout Alserda spreekt een begroeting en het Goede Vrijdag gebed uit. Pim Overduin heeft de muzikale leiding.

Iedereen is welkom; er wordt vanzelfsprekend geen entreegeld geheven.

 

2. Deelname aan Middelburg VolKoren op zaterdag 4 juni 2022 15.45 uur

Locatie: Nieuwe Kerk in Middelburg

We brengen een afwisselend programma van circa 40 minuten met werken van Bach, Handel, Fauré, Gjeilo en Rutter.

Jos Vogel begeleidt op de piano. Pim Overduin dirigeert.

Een week eerder, namelijk op zaterdag 28 mei zijn we uitgenodigd om een programma van circa 30 minuten te brengen bij de officiële opening van het Dokter Stumphiuspark in het nieuwe Scheldekwartier van Vlissingen.

Locatie: Sint Jacobskerk.

Het programma dat we brengen is afgeleid van dat van Middelburg VolKoren.

 

3. Zaterdag3 september 2022: The Armed Man from scratch

Aan het begin van het nieuwe koorseizoen organiseren we een scratch The Armed Man. Het is een goed moment om in de inspirerende entourage van de Sint Jacobskerk weer met elkaar en met andere koorzangers aan de slag te gaan.

Het is belangrijk dat zangers (van andere koren) weten dat ze bij ons welkom zijn om lid te worden, om te scratchen en om mee te doen met onze projecten.

Voor de leden van de VOV is deze dag gratis; voor zangers van buiten af kost het € 35.

Ochtendrepetitie: 09.30 – 12.30 (incl. pauze)

Middagrepetitie: 14.00 – 17.00 (incl. pauze)

Concert: 20.00 uur

Locatie: Sint Jacobskerk

Akam Hoessein en Helena van Heel hebben in principe hun medewerking toegezegd.

Hetzelfde geldt voor Jacco Lamfers (piano), Jos Vogel (orgel) en de Holland Orkest Combinatie in kleine bezetting. Pim Overduin heeft de muzikale leiding over de gehele dag.

 

4. Zaterdag 5 november 2022: Mezza da Requiem van Giuseppe Verdi.

Locatie: evenementenhal Baskensburg in Vlissingen

Dit is een project, waarvan de repetities in februari 2022 (op zaterdagen) zijn gestart.

Het betreft in totaal 14 repetities, waarvan 8 vóór het zomerverlof en 6 erna.

Circa 100 zangers hebben zich ervoor opgegeven. Er wordt een gedifferentieerd tarief gehanteerd, al naar gelang men lid is van de VOV, van andere ons bekende koren, etc.

Uitvoerenden: solisten, Promenade Orkest, brassband Excelsior, bewegingstheater Christie Rosseel.

De evenementenhal Baskensburg kan plaats bieden aan ruim 1000 toeschouwers.

De bedoeling is om de toegangsprijzen op een redelijk niveau te houden, zodat we hopelijk veel publiek zullen trekken.

Brassband Excelsior verzorgt tevens een after-concert-party

 

Voor dit evenement is een ‘jubileum-subsidie’ ontvangen van het prins Bernhard Cultuurfonds Zeeland.

 

5. Zaterdag 26 november 2022: 3x Bach

            Locatie: Sint Jacobskerk

Ingegeven door de ervaringen in 2020 en 2021 met de coronapandemie hebben we een concert gepland aan de vooravond van de Advent: drie cantates op weg naar Kerstmis. Het zijn van Bach twee geestelijke cantates en een muzikale klucht, die we ook als zodanig willen brengen. De avond wordt afgesloten met carols en community singing.

Medewerking wordt verleend door solisten, TY Zeeuws Kamerorkest en Jos Vogel (orgel).

Voor dit concert wordt de uitgestelde jubileum-subsidie van de Stichting Moerman Promotie Vlissingen aangevraagd. De toegangsprijs kan dan lager zijn dan normaal.

 

4. Repetitieschema 2022 / 2023

In een aparte bijlage bij dit jaarplan wordt het repetitieschema voor de concerten in 2022 en 2023 inzichtelijk gemaakt.

 

5. Pim’s Masterclass

In 2021 hebben een aantal leden van onze koorvereniging/ons bestuur deelgenomen aan deKBZON-pilot Slim nieuwe koorleden werven. Ons bestuur onderkent dat dit één van onze grootste uitdagingen voor de komende jaren is. Wij spreken daarbij niet primair over verjonging, ook al is dat natuurlijk het mooiste en het beste. We weten immers dat het voor jonge mensen met een overvolle gezins- en werkagenda veelal een brug te ver is om lid te worden van een koorvereniging met alle wekelijkse verplichtingen van dien. Onze projecten blijken dan eerder voor hen een uitkomst te zijn.

Voor 2022 geldt dat we met name aan de hand van de analyse die we gemaakt hebben van de instroom over de periode 2015 – 2021 actief beleid willen maken op twee aspecten:

  1. Vanuit een positieve grondhouding bevorderen dat onze eigen leden zo lang mogelijk kunnen blijven zingen, met daarbij de nadruk op conditie, stemvorming, en bekend en toegankelijk klassiek repertoire.
  2. De drempel voor 60+ om in te stappen verlagen door een parallel repetitietraject te introduceren.

Voor een uitgebreide toelichting, inclusief het plan van aanpak: zie de aparte bijlage.

 

6. Bestuur en beleid

Het besturen van een koorvereniging is geen sinecure, letterlijk: is niet zonder zorgen.

Die zorg strekt zich nu ook uit naar het bestuur zelf. Door mutaties en door het niet vinden of beschikbaar zijn van nieuwe bestuursleden dreigt de continuïteit van bestuur en dus van onze koorvereniging in het geding te komen.

Het besturen van onze koorvereniging volstaat niet met het één keer in de 2 maanden bijwonen van een vergadering.

Het besturen van onze koorvereniging doe je op verschillende niveaus:

- het besturen als zodanig, namelijk anticiperen op ontwikkelingen die gaande zijn of die we zien aankomen of die we in gang willen zetten; beleid maken én beleid uitvoeren.

- het managen van repetities en concerten: het hele traject van voorbereiding en uitvoering. Dit doen we in nauwe samenwerking met vele leden. Denk bv. aan dé werkgroep, aan de groep die de aula in het Scheldemond College en de concertinrichting van de kerk klaar maakt, aan degenen die de affiches, flyers en programmaboekjes klaarmaken, aan degenen die de website beheren en bijhouden, etc.

- het voeren van verschillende administraties: de ledenadministratie, de financiële administratie, de projectadministratie.

Bestuursleden zijn verder actief op het externe front: het leggen en onderhouden van contacten met gemeenten en provincie, met fondsen, mogelijke sponsors en donateurs, met andere koren en muziekgroepen, met onderwijs- en andere culturele instellingen, etc.

Al vele jaren dragen we uit dat we openstaan voor samenwerking en het gezamenlijk met derden opzetten van inspirerende producties en projecten. De laatste jaren zijn we daarin ook succesvol geweest.

 

Willen we als koor overleven, willen we concerten met een plus kunnen blijven brengen, dan zullen we onszelf ook in the picture moeten blijven spelen.

De gemeente Vlissingen heeft met het toekennen van zo’n mooi bedrag uit het Aanjaagfonds Cultuur laten zien hoezeer het onze gezamenlijke inspanningen niet alleen

waardeert maar ook verwacht dat we op de in 2015 ingeslagen weg doorgaan. 

 

Beste zangers, zingen maar!

 

 

 

 

MR05042022