Jaarverslag 2022

Jaarverslag 2022

(vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van de VOV op 8 mei 2023)

Statuten, artikel 3:

De vereniging heeft ten doel:

De beoefening van de zangkunst en het geven van concerten.

De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door wekelijkse repetities.

Koor en corona

Begin 2022 was het niet te overzien hoe we met het koor verder moesten gaan. Er waren nog altijd vergaande beperkingen van kracht. Toch waren we optimistisch gestemd. Er lag voor 2022 een uitgewerkt jaarprogramma klaar. Eind januari kwam tamelijk onverwacht het bericht uit Den Haag dat we weer met elkaar mochten gaan repeteren. Vraag was meteen: hoe en waarmee kunnen we een goede start maken met het koor? We kozen voor de Matthäus-Passion. Voor velen zeer vertrouwd, maar ook voor een aantal leden een eerste kennismaking. Het samenwerkingsproject met de Primas-scholengroep Passie in Veere met daarin o.a. een bijna complete Matthäus werd doorgeschoven naar 2023. Uit contacten met de kerkelijke gemeente van de Sint Jacobskerk bleek dat we hartelijk welkom waren in de Goede Vrijdag-dienst met het zingen van de grote koren en koralen uit de Matthäus-Passion. Het koor kwam zo weer langzaam op stoom; begin juni werd deelgenomen aan Middelburg VolKoren, en voor begin september voegden we een Jenkins’ The Armed Man from scratch aan het programma toe.
Als we nu een jaar later de tijdspanne april 2022 – april 2023 overzien dan mogen we met trots constateren dat koor én dirigent een heel bijzondere prestatie hebben geleverd: 12 keer hebben wij onder leiding van onze dirigent in 6 verschillende locaties op het podium staan zingen. Een bijzondere koor-comeback na de bizarre corona-pandemie!

  1. 2022 Concerten

Op Goede Vrijdag 15 april: koren en koralen uit de Matthäus-Passion van J.S. Bach tijdens de kerkdienst van de PKN-gemeente Vlissingen.
Locatie: Sint Jacobskerk te Vlissingen
Evangelist/verteller: Marcel Koopman vanaf de preekstoel
Dirigent: Pim Overduin
Begeleiding: Jos Vogel op het grote orgel
Voorganger: ds. Wout Alserda
Gezien het karakter van de kerkdienst was de toegang vanzelfsprekend gratis.
Er waren ruim 350 ‘kerkgangers’ op af gekomen.

Op zaterdag 4 juni: deelname aan Middelburg VolKoren
Op het programma werken van G.F. Handel, J.S. Bach, G. Fauré, J. Rutter en O. Gjeilo
Locatie: Nieuwe Kerk te Middelburg
Dirigent: Pim Overduin
Begeleiding: Jos Vogel op de piano
Ons concert sloot het zaterdagprogramma van Middelburg VolKoren in de Nieuwe kerk af.
Er waren circa 200 bezoekers.

Op zaterdag 3 september: The Armed Man van Karl Jenkins from scratch
Verder in het voorprogramma werken van J.K. Kerll, G. Mahler en F. Mendelssohn Bartholdy
Locatie: Sint Jacobskerk te Vlissingen

Solisten: Helena van Heel – mezzosopraan, Akam Hoessein – muezzin
Begeleiding: leden van het Holland Symfonie Orkest, Jos Vogel – orgel,  Jacco Lamfers – piano
Dirigent: Pim Overduin
Leden van VOV/Zeeuws Concertkoor konden gratis inschrijven voor deze scratch. Andere zangers die hadden ingeschreven betaalden € 35. 
De repetities vonden plaats van 09.30 tot 16.00 uur, inclusief pauzes.
Het koor telde ruim 100 zangers.
Het concert begon om 20.00 uur. Er waren circa 150 betalende bezoekers.
Entreeprijs: € 15.
Dirigent en bestuur vonden dat zo’n scratch-dag een mooie start was van het nieuwe koorseizoen 2022/2023. Daarbij konden we de deuren van ons koor wijd openzetten. Iedereen die we kenden werd uitgenodigd om mee te komen zingen en we hoopten zo derden enthousiast te maken om vaker met ons mee te doen.

Op zaterdag 5 november: Messa da Requiem van Giuseppe Verdi
Locatie: Sint Jacobskerk te Vlissingen
Solisten:  Lisette Bollen – sopraan, Esther Kuiper – mezzosopraan, Léon van Liere – tenor, Martijn Sanders – bariton
Begeleiding: Promenade Orkest, bestaande uit 55 musici.
Dirigent: Pim Overduin
Het Zeeuws Concertkoor telde 85 zangers, en het werd aangevuld met 55 zangers van de Toonkunstkoren van Nijmegen en Wageningen.
Dit concert was een project: de 13 repetities hebben plaats gevonden op de zaterdagochtend van 10.00 tot 13.00 in de periode februari – oktober.
Locatie: Scheldemond College te Vlissingen. Repetitor: Jacco Lamfers - piano
Alle ‘Zeeuwse’ zangers hadden van tevoren ingeschreven en betaalden een bijdrage variërend van € 60 tot € 90.
Het concert was uitverkocht; er waren 475 bezoekers. Entreeprijs: € 25.
Oorspronkelijk stond dit concert gepland in de evenementenhal Baskensburg in Vlissingen. Door de slechte staat waarin deze hal in de loop der jaren was komen te verkeren, hebben wij in de zomer van 2022 moeten besluiten het concert te verplaatsen naar de Sint Jacobskerk. Dat bracht een aanzienlijke beperking van het aantal bezoekers met zich mee.

Op zaterdag 26 november: Johann Sebastian Bach, drie cantates op weg naar Kerstmis
Programma:
- cantate Wachetauf ruft uns die Stimme, BWV 140
- cantate Wie schönleuchtet der Morgenstern, BWV 1
- cantate Schweigt stille, plaudert nicht (de zgn. koffiecantate), BWV 211
- ter afsluiting twee carols van J. Rutte, en community singing van kerstliederen van H.J. Gauntlett en F. Mendelssohn Bartholdy
Locatie: Sint Jacobskerk
Solisten: Titia van Heijst – sopraan, Jan-Willem Schaafsma – tenor, Robert Muuse – bas/bariton
Begeleiding: Jos Vogel – klavecimbel & orgel; TY Zeeuws Kamerorkest; concertmeester Arjan Kik
Dirigent: Pim Overduin
Er waren circa 275 bezoekers. Entreeprijs: € 20

  1. Pim’s Masterclass

Van juni t/m november 2022 liep Pim’s Masterclass, een initiatief van onze koorvereniging. We deden dat onder het motto: Zingen is gezond voor lijf en leden, voor lichaam, geest en ziel. Iedereen kan zingen en bij ons ga je ervaren hoe fijn dat is.
En in de toelichting stond:  Maestro Pim Overduin werkt samen met jou aan je zangconditie, aan stemvorming en aan toegankelijk klassiek repertoire.  Na zijn masterclass zing je met hem mee in het 3x Bach-concert op 26 november as. in de Sint Jacobskerk te Vlissingen.
Pim’s Masterclass werd iedere donderdagochtend gegeven, eerst in de Sint Jacobskerk, en door de toenemende belangstelling in de dorpskerk van Sint Laurens. Deelname voor leden van onze koorvereniging was gratis. De overige deelnemers betaalden € 5,- per ochtend.

  1. Koor

Dirigent: Pim Overduin
Begeleider/repetitor: Jos Vogel
Samenstelling koor:

VOV/Zeeuws Concertkoor  in 2022

 

01.01.2022

01.01.2023

Aantal leden

60

73

Sopranen

16

19

Alten

22

31

Tenoren

11

11

Bassen

11

12

 

Vanuit Pim’s Masterclass hebben zich 3 nieuwe leden aangemeld. En via andere contacten nog eens 3 nieuwe leden.
Verder bleek er veel belangstelling van ‘buiten’ te zijn om The Flood, Requiem 1953 van Douwe Eisenga te komen zingen. De concerten daarmee stonden gepland voor januari/februari 2023. Ons beleid bij deze aanmeldingen is steeds geweest: minimaal een half jaar lid worden. Voor de concerten met Eisenga betekende dit dat men zich vóór 1 september moest hebben aangemeld als lid. Een aantal van hen is ook nadien lid gebleven.

  1. Bestuur

Het bestuur heeft in 2022 10 keer vergaderd, waarvan een aantal keren via Zoom. De belangrijkste onderwerpen op de doorlopende agenda van het bestuur:
- corona en koor
- voorbereiding repetities, scratchdag en concerten
- voorbereiding ALV
- samenwerking met andere koren en instellingen/instanties
- subsidieaanvragen bij fondsen, provincie en gemeente
- samenstelling koor
- samenstelling en ondersteuning bestuur
Het bestuur overlegt gemiddeld één keer per twee maanden met de dirigent over de voortgang van repetities, voorbereiding concerten en projecten, en de concertplanning voor komende jaren. Daarnaast heeft het bestuur 7 keer vergaderd met het bestuur van Vocaal Ensemble Cantare; onderwerp: de voorbereiding van de concertreeks met The Flood, Requiem 1953 van Douwe Eisenga. Ook met Douwe Eisenga  én het Watersnoodmuseum te Ouwerkerk heeft in dit verslagjaar meerdere keren overleg plaats gevonden.

Verder werden er contacten onderhouden en/of waren er overleggen met: gemeente Vlissingen, PKN-gemeente Vlissingen, evenementencommissie Sint Jacobskerk, commissie verhuur Nieuwe Kerk Zierikzee, directeur KBZON, provincie Zeeland, Culturele Raad Goeree-Overflakkee en Cultuurplein Tholen, directie Primas-scholengroep, staf Grote Kerk Veere, bestuur Concertkoor Bergen op Zoom, impresariaat Kox Vocaal, bestuur en concertmeester TY Zeeuws Kamerorkest, manager Promenade Orkest, vertegenwoordiger Brassband Excelsior Kloetinge, Tjoonk GVL en Boogaard Verhuur BV,en natuurlijk met onze overige subsidiegevers, sponsors, adverteerders en het bestuur van de Stichting Vrienden van de VOV.

Er is in 2022 één Algemene Ledenvergadering gehouden. Tijdens deze ALV is Frans Spoor afgetreden als bestuurslid. Per 31 december 2022 was het bestuur als volgt samengesteld:

Martin Ruppert          voorzitter
Suzan Adriaanse        secretaris& bibliothecaris
Lia Visser                    penningmeester

Ondanks herhaalde oproepen en gesprekken met mogelijke kandidaten konden er geen nieuwe bestuursleden worden benoemd. Het is verheugend dat koorlid Ellen Verheul de ‘ledenzorg’, inclusief de ledenadministratie op zich heeft genomen. In 2022 verschenen er 14 nieuwsbrieven. Alle nieuwsbrieven zijn gepubliceerd op de ledenpagina van de VOV-website.  Voor de zaterdagrepetities van Verdi - Requiem verschenen aparte nieuwsbrieven/mails; hetzelfde gebeurde in de aanloop naar de scratch The Armed Man.

Tenslotte

Onze koorvereniging moet het in tegenstelling tot de koorverenigingen om ons heen al jaren doen zonder structurele subsidie van gemeente en provincie. Willen wij in aanmerking komen voor subsidies van landelijke en regionale fondsen dan zullen wij bij de presentatie van een concert/project een ‘goed verhaal’ moeten hebben. In zo’n verhaal moet het gaan over de toegevoegde waarde van zo’n concert/project, bijvoorbeeld gericht op een bijzondere doelgroep, of vernieuwend in de sfeer van de podiumkunsten.
Bij het ‘vermarkten’ van onze concerten kunnen we niet volstaan met het ophangen van affiches en het klaarleggen van flyers. We moeten telkens opnieuw partners zien te vinden die geïnteresseerd zijn in wat wij doen, hun naam eraan willen verbinden én zelf ook mee willen doen. Hetzelfde geldt voor de noodzakelijke acquisitie: het werven van adverteerders en sponsors. Dat werkt alleen maar als wij ons eigen enthousiasme kunnen overbrengen op derden.
In de afgelopen jaren hebben we laten zien dat we dat kunnen. Ook zonder structurele externe financiering zijn we erin geslaagd om actief samenwerkend met andere partners (Vocaal Ensemble Cantare, Primas-scholengroep, e.a.) grote bedragen aan externe financiering voor projecten binnen te halen. Opmerkelijk daarbij is dat juist de gemeente Vlissingen en de provincie Zeeland weliswaar éénmalig het goede voorbeeld daarin hebben gegeven. Dat mogen we beschouwen als een waardering voor ons werk én voor de weg die we met elkaar zijn ingeslagen.
Acquisitie zullen we ook moeten plegen om ons koor op peil te houden. Ook hier zullen we derden moeten enthousiasmeren om bij ons te komen zingen. En dat in een tijd dat het fenomeen projectzanger sterk in opkomst is: een rond-shoppende zanger met ervaring, die zich niet wil binden aan een vereniging. Onze succesvolle projecten, zoals bijvoorbeeld de Matthäus-Passionen van 2017 en 2019 en Verdi Requiem in 2022, zijn daar mede debet aan.
In deze mêlee van externe en interne factoren zullen we onze koers voor de komende jaren moeten bepalen.  

Ter overweging geven wij het volgende advies van Ivan Pouwels, bestuurskundige, die onderzoek deed naar de vraag hoe verenigingen in deze tijd succesvol kunnen zijn.
‘ … een moderne vereniging moet zich aanpassen aan de eisen van vandaag. Al te vaak zijn verenigingen nog klassiek gestructureerd: met een bestuur achter een lange tafel dat in een ledenvergadering vooral bestuurlijke verantwoording aflegt. Dat is niet meer van deze tijd en schrikt nieuwe leden af. Hij adviseert daarom de focus te verschuiven van de binnenkant (wat willen de leden?) naar de buitenkant: wat vraagt de samenleving in de huidige tijd en hoe kunnen we daarop inspelen?’
Pouwels beseft dat zo’n omslag vaak niet van de ene op de andere dag kan.‘De klassieke Nederlandse verenigingscultuur is al bijna 200 jaar oud. Toch is die omslag noodzakelijk als een vereniging toekomstbestendig wil zijn. Het vraagt om samenwerking met andere organisaties en het betrekken van niet-leden bij projecten. Daarbij kan ook gekeken worden naar andere inkomstenbronnen dan contributies, zoals projectfinanciering en cofinanciering op specifieke thema’s. Rond dat vertrekpunt kun je leden van de vereniging vragen daaraan mee te werken. Dat hoeft niet in een bestuursfunctie, maar kan ook in een tijdelijke werkgroep of met een concrete, afgebakende klus. Leden geven zelf aan hoe, en wát, ze willen bijdragen. De belangrijkste rol van het bestuur is om dit vernieuwingsproces te initiëren en te stimuleren.’

Het bestuur dankt de leden voor het gestelde vertrouwen en het dankt in het bijzonder de vele leden die bijdragen leveren aan het goed doen functioneren van onze vereniging. Ook onze dirigent Pim Overduin en onze begeleider Jos Vogel verdienen onze dank voor hun niet-aflatende inzet voor ons koor, die heeft geleid tot de hierboven genoemde, indrukwekkende resultaten.

M. Ruppert / S. Adriaanse
8 mei 2023